متقاضی نرم افزار بیمه تکمیلی هستم

4 + 0 = ?

نرم افزار خدمات تکمیل درمان شرکت نیدسافت ، نرم افزاری است جهت مکانیزه کردن کلیه فرایندها و عملیات مرتبط با بیمه درمان تکمیلی کارمندان یک سازمان (اعم از ثبت اطلاعات بیمه شدگان و افراد تحت تکفل ،ثبت هزینه های درمانی ،آنالیز هزینه ها ، صدور معرفی نامه های بیمارستانی، پرداخت مبالغ صورتحسابها و …)

امکانات نرم افزار:

ثبت نام شوندگان بیمه تکمیلی

 • امکان ثبت مشخصات کامل بیمه شده اصلی
 • ثبت مشخصات بیمه شدگان تحت تکفل و تعیین نسبت خویشاوندی با بیمه شده اصلی
 • ثبت تاریخ شروع بیمه و پایان بیمه برای شخص بیمه شده
 • ثبت مشخصات فردی بیمه شده (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی)
 • ثبت شماره موبایل جهت ارسال پیامک (بابت اطلاع رسانی وجوه واریز شده)
 • ثبت شماره حساب بانکی (جهت واریز وجه به حساب بیمه شده)
 • معرفی سازمان بیمه گذار (محل خدمت)، شرکت بیمه گر و نوع استخدام برای بیمه شده گان
 • اضافه شدن بیمه شده جدید به لیست بیمه شدگان در طی دوره و همچنین ثبت علت اضافه شدن
 • غیر فعال کردن بیمه شده از لیست درطی دوره (کاهش)، و  ثبت علت حذف شدن از لیست بیمه شدگان
 • تغییر محل خدمت سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)
 • تغییر شرکت سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)
 • تغییر کد ملی سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)
 • حذف کلی سرپرست همراه خانواده
 • فعال نمودن یک جا وضعیت سرپرست و خانواده
 • غیر فعال نمودن یک جا وضعیت سرپرست و خانواده
 • نمایش لیست افراد فعال
 • نمایش لیست افراد غیرفعال
 • جستجو کد محل خدمت و فعال یا غیر فعال نمودن کلی افراد یه محل خدمت
 • جستجو کد شرکت و فعال یا غیر فعال نمودن کلی افراد یه شرکت
 • خروج به اکسل تمامی افراد ثبت شده در بیمه
 • خروج به اکسل بر اساس جستجو

ثبت هزینه های درمانی

 • ایجاد شماره سند اتوماتیک
 • ثبت کلیه سندهای پاراکلینیکی و بیمارستانی
 • تعیین تاریخ ثبت، تاریخ ترخیص و تاریخ نسخه در اسناد
 • ثبت نوع خدمت انجام شده در سند های پاراکلینیکی و بیمارستانی
 • ثیت فاکتورهای هزینه (خسارت و غرامت)
 • ثبت مراکز طرف قرارداد در اسناد
 • ثبت و چاپ معرفی نامه بیمارستانی در قالب های مختلف
 • کنترل سقف هر تعهد و میزان باقی مانده برای بیمه شده در هنگام ثبت فاکتور هزینه
 • ایجاد ثبت های متفاوت برای سازمان خاص (مانند بازنشسته ها)

گزارشات جدولی همراه با خروجی اکسل

 • گزارش کلی پرداخت به تفکیک مراکز (مراکز طرف قرارداد)
 • گزارش کلی پرداخت به تفکیک محل خدمت
 • گزارش کلی پرداخت به تفکیک خانوار
 • گزارش کلی پرداخت براساس نوع غرامت
 • گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و نوع غرامت و تاریخ ثبت
 • گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و نوع غرامت و تاریخ نسخه
 • گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و تعداد نفر
 • گزارش کلی پرداخت براساس شماره سند
 • گزارش کلی غرامت براساس شماره سند
 • گزارش کلی غرامت براساس شماره سند برای ارسال به بانک
 • گزارش کلی ریزغرامت های پاراکلینیکی
 • گزارش کلی ریز غرامت های بیمارستانی
 • گزارش کلی ریز غرامت های بیمارستانی به تفکیک محل خدمت
 • گزارش کلی ریز هزینه های بیمارستانی
 • گزارش کلی ریز هزینه های بیمارستانی بر اساس محل خدمت
 • گزارش کلی ریزهزینه های  بیمارستانی خانوارها براساس نوع غرامت
 • گزارش ریز پرداخت معرفی نامه
 • گزارش ریز پرداخت معرفی نامه
 • گزارش ثبت کاربران
 • گزارش مغایریت گیری بانک
 • آمار کلی اعضا براساس واحدهای تابعه
 • آمار کلی اعضا سرپرست خانوار براساس واحد های تابعه
 • لیست کلیه اعضا براساس واحد های تابعه
 • جدول فراوانی تغییرات اعضا در طول دوره انتخابی
 • ریز تغییرات اعضا (اضافه شده) درطول دوره انتخابی
 • ریز تغییرات اعضا (اضافه شده) درطول دوره انتخابی

قابلیت های سیستمی

 • قابلیت اجرا تحت شبکه ها
 • قابلیت استفاده همزمان چندین کاربر بدون محدودیت
 • موتور پایگاه داده SQL Server2016
نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی Bimeh needsoft
نرم افزار خدمات تکمیل درمان نیدسافت نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی Takmil darman needsoft